Informes

Dimarts, 2 octubre 2018

Pressupostos 2015

Pressupostos

Els pressupostos, amb descripció dels programes pressupostaris i informació sobre el seu estat i grau d'execució, així com sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per la Generalitat. Aquesta informació serà actualitzada, almenys, trimestralment i es desagregarà per seccions, capítols i programes....

Resum Ingressos/Despeses

Desglossament d'Ingressos

Desglossament de Despeses